Priceplan

Uit Help
Ga naar:navigatie, zoeken

Wat kan ik hier?

Prijsplannen beheren voor je klanten (en eventuele subpartners).

Om je verkoopadvies prijzen voor je klanten in te richten in de portal, werken we met prijsplannen. Je kunt eventueel meerdere prijsplannen aanmaken, bijvoorbeeld voor elke klant één. Meestal volstaat één verkoopadvies prijsplan voor alle klanten. Dit houd je prijsstelling ook overzichtelijk.

Je prijsplannen kun je inzien onder het kopje Partneraccount -> Administratie -> Prijsplannen

Prijsplannen.png

In een prijsplan zijn prijsplanitems (producten/diensten) gedefinieerd, waarmee bepaald wordt hoeveel een bepaalde dienst kost voor de klant. Denk hierbij aan de prijs van een starttik voor een gesprek naar een mobiel telefoonnummer, of aan de maandelijkse abonnementskosten van een VoIP Account.

Standaard staat het prijsplan met de verkoopadviesprijzen van VoIPGRID geactiveerd. Je kunt twee dingen doen:

1. Een nieuwe prijsplan toevoegen met daarin (nieuwe) prijsplanitems

2. Prijsplanitems van een reeds bestaand prijsplan aanpassen

Een nieuwprijsplan toevoegen of aanpassen

Toevoegenknopprijsplan.png

Wijzigprijsplanknop.png

Als je op 'Toevoegen' of 'Wijzigen' klikt, krijg je een formulier als in onderstaand screenshot. De velden betekenen het volgende:

Toevoegenprijsplan.png

 • Begindatum: verplicht; de datum waarop het prijsplan ingaat. Als dit bijvoorbeeld 1-3-2011 is, dan zal voor de kosten van een gesprek in februari niet in dit prijsplan gezocht worden naar een tarief, maar voor een gesprek in maart wel.
 • Einddatum: niet verplicht; de datum waarop het prijsplan eindigt. Als dit bijvoorbeeld 1-7-2011 is, dan is het prijsplan niet meer geldig op 1-7-2011, maar nog wel op 30-6-2011.
 • Toepassingsgebied: verplicht; geeft aan of dit prijsplan voor alleen de geselecteerde relatie, voor alle afstammelingen (klanten en partners) van de geselecteerde relatie, of voor beide is. Zie het kopje hieronder voor een uitgebreide uitleg hiervan.
 • Partner of Klant: verplicht; de klant of partner waarvoor dit prijsplan geldt.


Uitleg toepassingsgebied

Het toepassingsgebied laat zich het beste uitleggen aan de hand van enkele voorbeelden.

(1) Als partner heb je meerdere klanten. Voor de meeste van deze klanten hanteer je waarschijnlijk dezelfde tarieven. In plaats van dat je voor elke klant een los prijsplan maakt, kun je ook één prijsplan maken dat voor al je klanten geldt:

 • Selecteer bij toepassingsgebied "Afstammelingen van deze relatie"
 • Selecteer bij Partner jezelf!

Opmerking: als je bij Partner jezelf selecteert dan is het overigens niet mogelijk om een ander toepassingsgebied te selecteren; de tarieven die gelden voor jezelf worden immers door je leverancier bepaald.

(2) Wil je nu voor één van je klanten speciale tarieven hanteren, dan maak je een tweede prijsplan:

 • Selecteer bij toepassingsgebied "Alleen deze relatie"
 • Selecteer bij Klant de klant waar je een special prijsplan voor wilt aanmaken.

Opmerking: in dit prijsplan kunnen alle prijsplanitems die ook in prijsplan (1) staan worden neergezet met een ander tarief. Maar als deze klant bijvoorbeeld alleen een korting krijgt op mobiele gesprekken, dan kun je hierin ook alleen het prijsplanitem voor mobiele gesprekken neerzetten. Voor overige diensten wordt dan automatisch teruggevallen op prijsplan (1).

(3) Stel nu dat je zelf ook een subpartner onder je hebt, en je wil andere tarieven hanteren voor deze subpartner en de klanten voor die subpartner, dan maak je een derde prijsplan:

 • Selecteer bij toepassingsgebied "Allemaal"
 • Selecteer bij Partner deze subpartner.


Volgorde van prijsplannen bij bepalen van een tarief

De prijsplannen bepalen de prijs van een dienst voor een klant of partner. Het is mogelijk om meerdere prijsplannen voor dezelfde klant te maken.

Hierboven is al een voorbeeld hiervan te zien: bij (2) is een prijsplan gemaakt voor een klant, terwijl bij (1) een prijsplan is gemaakt die tevens voor die klant geldt! In dit geval heeft (2) voorrang boven (1) en zal er eerst in prijsplan (2) worden gezocht naar een tarief voor een dienst. Mocht in dit prijsplan geen tarief voor een bepaalde dienst staan, dan kijkt het systeem alsnog in prijsplan (1) om te kijken of daar wel een tarief staat voor die dienst.

Er is een bepaalde volgorde van prijsplannen waarin het systeem achtereenvolgens het tarief opzoekt. Voor het beschrijven van de volgorde wordt als voorbeeld het tarief gezocht voor een klant die een gesprek op 1-3-2017 naar een mobiel nummer heeft gevoerd. De volgorde is als volgt:

 • Allereerst worden alleen prijsplannen beschouwd die op 1-3-2017 actief waren.
 • Van die prijsplannen wordt bekeken of daar prijsplannen bij zitten die rechtstreeks aan de klant zijn toegewezen; dus een prijsplan met de klant als relatie en toepassingsniveau "Alleen deze relatie".
 • Als hier geen tarief voor een gesprek naar een mobiel nummer in gevonden wordt, dan wordt er gezocht naar prijsplannen van de partner van de klant waarbij het toepassingsniveau op "Afstammelingen van deze relatie" staat.
 • Als daar geen tarief in gevonden wordt, dan wordt er gezocht naar prijsplannen van de partner van de klant waarbij het toepassingsniveau op "Allemaal" staat.
 • Als daar geen tarief in gevonden wordt, dan wordt er gezocht naar prijsplannen van de partner van de partner van de klant waarbij het toepassingsniveau op "Afstammelingen van deze relatie" staat.
 • Als daar geen tarief in gevonden wordt, dan wordt er gezocht naar prijsplannen van de partner van de partner van de klant waarbij het toepassingsniveau op "Allemaal" staat.
 • Enzovoorts; steeds een niveau verder 'omhoog' dus.
 • In de gevonden prijsplannen wordt vervolgens gezocht naar een prijsplanitem dat overeenkomt met een gesprek naar een mobiel nummer.
 • Mochten er meerdere prijsplanitems gevonden zijn, dan wordt het prijsplanitem behorend bij het prijsplan met de laatste begindatum gepakt. Het tarief dat in dat prijsplanitem staat wordt het tarief dat aan de klant berekend wordt!

Hierboven is de meest complexe situatie beschreven. In de praktijk zal het niet moeilijker worden dan de situatie die is beschreven bij de uitleg van het toepassingsgebied. De belangrijkste dingen om in beschouwing te nemen zijn de volgende:

 • Het prijsplan dat direct bij de klant hoort heeft voorrang
 • Als een tarief in meerdere prijsplannen voor dezelfde klant staat gedefinieerd, dan heeft het meest recente prijsplan voorrang
 • Als er geen tarief wordt gevonden, dan wordt net zo lang 'omhoog' gezocht totdat er wel een tarief wordt gevonden.

Een nieuw prijsplanitem toevoegen/wijzigen of verwijderen

In een prijsplan zijn prijsplanitems (producten/diensten) gedefinieerd, waarmee bepaald wordt hoeveel een bepaalde dienst kost voor de klant. Denk hierbij aan de prijs van een starttik voor een gesprek naar een mobiel telefoonnummer, of aan de maandelijkse abonnementskosten van een VoIP Account.

Prijsplanitems.png

Je kunt handmatig prijsplanitem toevoegen, wijzigen of verwijderen, maar het is ook mogelijk om een compleet prijsplan te exporteren naar .csv, bewerkingen hierop uit te voeren, en vervolgens in zijn geheel weer te importeren.

Prijsplanitemaanpassen.png

Wanneer je een prijsplanitem aanpast zie je onderstaand overzicht.

Prijsplanitemshort.png

 • Tarief: verplicht; vul hier het tarief in, een getal met een punt als decimaal scheidingsteken en ten hoogste 5 decimalen.
 • Billing bron: verplicht; selecteer hier of het een prijsplanitem is voor een gesprek (record) of een dienst (subscription). Afhankelijk van de selectie worden er extra velden zichtbaar.


Record

Prijsplanitemrecord.png

 • Tarieftype: verplicht; keuze uit Start voor starttikken of Gesprek voor gesprekskosten per minuut.
 • Gespreksrichting: verplicht; keuze uit Inbound voor inkomende gesprekken (dit wordt bij servicenummers toegepast) of Outbound voor uitgaande gesprekken.
 • Gebaseerd op: verplicht; keuze uit Bestemmingscode of Bestemmingsgroep. Afhankelijk van de geselecteerde optie wordt een veld zichtbaar waar de bestemmingscode danwel bestemmingsgroep ingevuld kan worden. Zie hieronder voor verdere uitleg hierover.


Bestemmingscode en bestemmingsgroep

Bestemmingsgroepen zijn als het ware groepen van nummers die onder 1 tarief vallen. Deze zijn voorgedefiniëerd. Hieronder vallen internationale bestemmingen, maar ook nationaal vast ("NETHERLANDS"), mobiel ("NETHERLANDS MOBILE") etc.

Bestemmingen die hier niet onder vallen kunnen vrij ingevuld worden als Bestemmingscode wordt geselecteerd. Doorgaans worden bestemmingscodes gebruikt voor servicenummers.

Uitgaande tarieven van servicenummers hoeven niet gedefinieerd te worden; deze hebben een vast tarief! Uitzondering hierop is de starttik voor uitgaande gesprekken naar een servicenummer met een tarief per minuut. Afleverkosten en payouts daarentegen moeten wel gedefinieerd worden. Voor payouts moeten de bestemmingscodes in het volgende formaat zijn:

[tarief in centen][cpm of cpc]_EUR

Een gesprek naar een servicenummer van 130 cent per gesprek heeft dus de bestemmingscode 130cpc_EUR en een tarief van 2.5 cent per minuut heeft bestemmingscode 2.5cpm_EUR.

Voor afleverkosten zijn er 4 verschillende bestemmingscodes:

 • 0800 - aflevering van een 0800-nummer op VoIP
 • 0800 mobiel - aflevering van een 0800-nummer vanaf mobiel op VoIP
 • 090x cpc - aflevering van een servicenummer met een tarief per gesprek op VoIP
 • 090x cpm - aflevering van een servicenummer met een tarief per minuut op VoIP

Doorgaans hoef je de prijsplanitems met al deze bestemmingscodes en -groepen overigens niet zelf aan te maken, maar krijg je een prijsplan waarin al prijsplanitems zijn gedefinieerd met deze bestemmingscodes en -groepen.

Subscription

Prijsplanitemtoevoegen.png

 • Tarieftype: verplicht; keuze uit Eenmalig voor eenmalige kosten of Maandelijks voor maandelijks terugkerende kosten.
 • Product: verplicht; selecteer hier het product. Deze zijn voorgedefiniëerd. In de nabije toekomst wordt het mogelijk om hier zelf producten aan toe te voegen.
 • Minimum hoeveelheid: verplicht, standaard op 0. Hiermee is het mogelijk om staffels toe te passen. Zie de uitleg hieronder.
 • Pakket: verplicht, kies onder welk pakket (maatwerk of compleet) dit prijsplanitem valt.


Staffels

Voor diensten is het mogelijk om in het prijsplan andere prijzen te definiëren voor verschillende hoeveelheden.

Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld voor VoIP accounts standaard een tarief van 5 euro per maand te hanteren, maar als de klant op een bepaald moment 5 of meer VoIP accounts heeft nog maar 3,50 per maand in rekening te brengen per VoIP account. Dit kan door twee prijsplanitems toe te voegen: met de volgende eigenschappen:

Eerste prijsplanitem:

 • Tarief: 5
 • Billing bron: Subscription
 • Tarieftype: Maandelijks
 • Product: VoIP Account
 • Minimum hoeveelheid: 0

Tweede prijsplanitem:

 • Tarief: 3.50
 • Billing bron: Subscription
 • Tarieftype: Maandelijks
 • Product: VoIP Account
 • Minimum hoeveelheid: 5


Tip: Exporteren en importeren

Het is mogelijk om prijsplanitems van een prijsplan te exporteren naar een .csv-bestand door in de lijst van prijsplanitems op de oranje knop 'Exporteer' te klikken. Hiermee kan het gehele prijsplan in bijvoorbeeld Excel geopend worden. Dit geeft de mogelijkheid om alle prijzen in één keer aan te passen, bijvoorbeeld als je alle prijzen met een bepaald percentage wilt verlagen of verhogen. Als het .csv-bestand wordt opgeslagen kan deze vervolgens via de oranje knop 'Importeer' weer geimporteerd worden. Hiermee worden eventuele reeds bestaande prijsplanitems in het prijsplan overschreven en wordt de prijs dus aangepast!

;